Dự báo thời tiết Lào Cai 20 ngày tới

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.44 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.55 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.38 m/s

Gió

98%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.47 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.34 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.12 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.31 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.92 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.47 m/s

Gió

56%

Độ ẩm

36 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.26 m/s

Gió

51%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.27 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.54 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.54 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.36 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.36 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.94 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.94 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.24 m/s

Gió

97%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.75 m/s

Gió

97%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.53 m/s

Gió

86%

Độ ẩm