Dự báo thời tiết Lạng Sơn 20 ngày tới

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

3.63 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

3.07 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.07 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.44 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

1.73 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

1.91 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

2.77 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

2.96 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

3.32 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.73 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.83 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

3.26 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.53 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.81 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.87 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

26 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.59 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

31 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.29 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.12 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.9 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.81 m/s

Gió

86%

Độ ẩm