Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum 20 ngày tới

29 °/23 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.2 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

29 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.67 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.12 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/25°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

29 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.01 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

30 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.12 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.83 m/s

Gió

52%

Độ ẩm

30 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.96 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.23 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

29 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.68 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

29 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.49 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.16 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.48 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.04 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.18 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.4 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.12 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

29 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.77 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

29 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.59 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.05 m/s

Gió

60%

Độ ẩm