Dự báo thời tiết Hoà Bình 20 ngày tới

34 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.03 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.03 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.45 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.12 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.12 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.47 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.57 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

35 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.07 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.06 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.92 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.13 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.48 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

32 °/25 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.82 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

34 °/25 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.64 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

34 °/25 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.94 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.47 m/s

Gió

55%

Độ ẩm

36 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.51 m/s

Gió

54%

Độ ẩm

35 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

997 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.01 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.79 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.9 m/s

Gió

83%

Độ ẩm