Dự báo thời tiết Trà Vinh 20 ngày tới

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

8.16 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

8.33 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

27 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

8.51 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

27 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

7.67 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5.17 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.9 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

2.61 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.65 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.46 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

6.27 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.32 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.5 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.32 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.69 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.78 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

6.97 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

6.17 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.76 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

6.42 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

6.22 m/s

Gió

81%

Độ ẩm