Dự báo thời tiết Nghệ An 20 ngày tới

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.43 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.36 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.82 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.22 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.31 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.83 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.83 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.38 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.16 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.03 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.5 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.28 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.35 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.75 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.08 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.06 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.54 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.37 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

4.4 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

4.49 m/s

Gió

79%

Độ ẩm