Dự báo thời tiết Bắc Kạn 20 ngày tới

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.39 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.39 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

1.92 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.37 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

1.63 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.86 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.65 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.8 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.79 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.23 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.57 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.91 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.59 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.04 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.2 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

29 °/24 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.27 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

32 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.55 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.82 m/s

Gió

57%

Độ ẩm

31 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.71 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.74 m/s

Gió

81%

Độ ẩm