Dự báo thời tiết Sóc Trăng 20 ngày tới

28 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5.86 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5.44 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

6.49 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5.27 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.88 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

6.16 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.96 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

6.53 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

7.57 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.43 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.25 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.6 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.33 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.94 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.76 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.08 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

3.74 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

4.23 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

3.22 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

4.11 m/s

Gió

62%

Độ ẩm