Dự báo thời tiết Quảng Ninh theo giờ

 • 9:00 pm T3
  25.2°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T3
  25.7°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.46 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T3
  24.3°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T4
  24.9°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T4
  24.4°
  Cảm giác như 25.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T4
  24.7°
  Cảm giác như 25.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T4
  24.2°
  Cảm giác như 24.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  23.8°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T4
  23.8°
  Cảm giác như 24°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T4
  24.4°
  Cảm giác như 25.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T4
  24.6°
  Cảm giác như 25.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T4
  25.9°
  Cảm giác như 25.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T4
  26.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T4
  29.8°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T4
  31°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T4
  30.7°
  Cảm giác như 33.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T4
  30.6°
  Cảm giác như 34.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T4
  30.3°
  Cảm giác như 34.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T4
  30.6°
  Cảm giác như 34.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T4
  28.9°
  Cảm giác như 32.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T4
  28.2°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T4
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  26°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  25°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  25°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  25.7°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  26.7°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  27.2°
  Cảm giác như 30.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 28°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  29.7°
  Cảm giác như 34.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.86 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 36.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 35.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  29.1°
  Cảm giác như 34°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  28.6°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  28.8°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  28.4°
  Cảm giác như 31.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  26.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  26.7°
  Cảm giác như 27.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Quảng Ninh trong 12h tới