Dự báo thời tiết Quảng Bình 20 ngày tới

35 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/32°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.66 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.11 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.48 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.77 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.91 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.47 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.5 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.62 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.85 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.13 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.81 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.03 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.03 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.12 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.32 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.67 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.8 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.23 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.5 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.84 m/s

Gió

73%

Độ ẩm