Dự báo thời tiết Hải Phòng 20 ngày tới

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

5.26 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

4.61 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.88 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.46 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.09 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.58 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

4.37 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

5.13 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

5.13 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.98 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.68 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

5.24 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.1 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.91 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.91 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.79 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.77 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.11 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.4 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.19 m/s

Gió

81%

Độ ẩm