Dự báo thời tiết Điện Biên 20 ngày tới

27 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.15 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.42 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

25 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.44 m/s

Gió

99%

Độ ẩm

26 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.29 m/s

Gió

98%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.62 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.43 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

31 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.73 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

32 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

2.35 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

2.24 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

2.31 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

32 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

1.76 m/s

Gió

57%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

1.65 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

24 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

1.43 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

1.74 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

2.25 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

30 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

2.13 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

2.46 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

26 °/23 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

1.76 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

25 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

1.89 m/s

Gió

99%

Độ ẩm

27 °/24 °

Ngày/đêm

23 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

2.49 m/s

Gió

97%

Độ ẩm