Dự báo thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái 20 ngày tới

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.95 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.94 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.9 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.89 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.56 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.55 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.85 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

36 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.42 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

36 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.54 m/s

Gió

55%

Độ ẩm

37 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.58 m/s

Gió

51%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.47 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.35 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.51 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.31 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.71 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.49 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.57 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.2 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.53 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

34 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.71 m/s

Gió

70%

Độ ẩm