Dự báo thời tiết Huyện Trạm Tấu - Yên Bái 20 ngày tới

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.44 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.39 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.03 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.86 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.86 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.82 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.1 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.56 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.39 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.39 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.37 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.77 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.47 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

35 °/25 °

Ngày/đêm

27 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.32 m/s

Gió

57%

Độ ẩm

35 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/31°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.94 m/s

Gió

53%

Độ ẩm

36 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.42 m/s

Gió

52%

Độ ẩm

37 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.71 m/s

Gió

55%

Độ ẩm

35 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.51 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

0.95 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.23 m/s

Gió

92%

Độ ẩm