Dự báo thời tiết Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc theo giờ

 • 9:00 pm T3
  28.5°
  Cảm giác như 32.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T3
  27.5°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T3
  27.5°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T4
  27°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  25.9°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  24.6°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T4
  23.2°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T4
  23.7°
  Cảm giác như 24°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T4
  23.7°
  Cảm giác như 24.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T4
  23.3°
  Cảm giác như 24°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T4
  24.8°
  Cảm giác như 24.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T4
  24.5°
  Cảm giác như 24.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T4
  24.8°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T4
  24.4°
  Cảm giác như 25.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T4
  25.2°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T4
  25.6°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T4
  26.9°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T4
  27.6°
  Cảm giác như 30.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T4
  28.8°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 30.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T4
  26.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T4
  25.1°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  24.6°
  Cảm giác như 25.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T4
  24.4°
  Cảm giác như 24.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T4
  24°
  Cảm giác như 25.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T4
  24.2°
  Cảm giác như 24°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T5
  23.6°
  Cảm giác như 24°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.25 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T5
  23.8°
  Cảm giác như 24.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T5
  24°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T5
  24.9°
  Cảm giác như 25.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T5
  24.5°
  Cảm giác như 24.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  23.2°
  Cảm giác như 24.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T5
  24.3°
  Cảm giác như 25.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  26.8°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  29.3°
  Cảm giác như 34.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  31.2°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  32.8°
  Cảm giác như 38.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  34.4°
  Cảm giác như 41.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  35.9°
  Cảm giác như 43°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  33.7°
  Cảm giác như 40.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   0.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 35.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T5
  27.5°
  Cảm giác như 31°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  26.4°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T5
  26.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc trong 12h tới