Dự báo thời tiết Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc 20 ngày tới

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.7 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.75 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.41 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.49 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.21 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.46 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.63 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.88 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.4 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.25 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.1 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.76 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.98 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.19 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.21 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.15 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.81 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.42 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.34 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.28 m/s

Gió

79%

Độ ẩm