Dự báo thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long 20 ngày tới

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.45 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.3 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.48 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.58 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

4.4 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5.07 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

4.68 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

4.94 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

6.15 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.34 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.17 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.49 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.16 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.15 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

3.55 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

3.65 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

3.15 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

3.88 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

3.28 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

3.14 m/s

Gió

56%

Độ ẩm