Dự báo thời tiết Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long 20 ngày tới

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

6.38 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

6.86 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

7.04 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

6.66 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.88 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.14 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

2.06 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

2.71 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

3.86 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.37 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.62 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.8 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.74 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.83 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.98 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.66 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.46 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

4.93 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

5.72 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

5.56 m/s

Gió

78%

Độ ẩm