Dự báo thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang 20 ngày tới

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.94 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.96 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.61 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.73 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.47 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.59 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.06 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.51 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

35 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.57 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

37 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.67 m/s

Gió

54%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.62 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.59 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.54 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.62 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.95 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.55 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.18 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

0.91 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.12 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.63 m/s

Gió

70%

Độ ẩm