Dự báo thời tiết Huyện Na Hang - Tuyên Quang 20 ngày tới

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.23 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.32 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.01 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.75 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.38 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.73 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.4 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.43 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.65 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.86 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.09 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.09 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.71 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.93 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.95 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.82 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.18 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.77 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.64 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.52 m/s

Gió

90%

Độ ẩm