Dự báo thời tiết Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang 20 ngày tới

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.2 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.99 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.81 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.49 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.49 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.83 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.12 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.65 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.8 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.69 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.63 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.96 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

32 °/25 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.32 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

35 °/25 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.32 m/s

Gió

55%

Độ ẩm

35 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.77 m/s

Gió

54%

Độ ẩm

36 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.3 m/s

Gió

51%

Độ ẩm

36 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.83 m/s

Gió

54%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

997 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.6 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

0.79 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.09 m/s

Gió

90%

Độ ẩm