Dự báo thời tiết Huyện Duyên Hải - Trà Vinh 20 ngày tới

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

5.36 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

5.36 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

5.21 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

4.98 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.08 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.75 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.83 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

6.21 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

6.33 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

6.44 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

6.64 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

7.05 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

7.88 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

7.81 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

27 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

8.75 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

9.63 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

7.23 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.7 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.36 m/s

Gió

77%

Độ ẩm