Dự báo thời tiết Huyện Càng Long - Trà Vinh 20 ngày tới

28 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

5.58 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.22 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

6.27 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.22 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.29 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.84 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5.61 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5.96 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

7.38 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

6.23 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

6.1 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

6.4 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

6.19 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.82 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.55 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

3.88 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

3.51 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.1 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

3.28 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

3.96 m/s

Gió

62%

Độ ẩm