Dự báo thời tiết Mỹ Tho - Tiền Giang 20 ngày tới

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

4 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

4 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.69 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.96 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

4.19 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.79 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.64 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

4.38 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

4.6 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

4.51 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

4.93 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.99 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.52 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.86 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

6.34 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

7.52 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

26 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

8.27 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

6.06 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

4.67 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.63 m/s

Gió

76%

Độ ẩm