Dự báo thời tiết Huyện Tân Phước - Tiền Giang 20 ngày tới

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

6.12 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

6.32 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

6.7 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

6.77 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.74 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

3.11 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.06 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

2.91 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.57 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5.12 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5.21 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.62 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.47 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.85 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.68 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.45 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.65 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.83 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.42 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.34 m/s

Gió

81%

Độ ẩm