Dự báo thời tiết Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang 20 ngày tới

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

4.25 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

4.2 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

5.16 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

4.48 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.93 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

4.77 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

4.23 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

4.61 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.98 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.17 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.08 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.14 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5.05 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

4.19 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.47 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.34 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

2.92 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.7 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.15 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.03 m/s

Gió

60%

Độ ẩm