Dự báo thời tiết Thị xã Nghi Sơn - Thanh Hóa 20 ngày tới

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.04 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.8 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.15 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.19 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.48 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.53 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.29 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.39 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

5.12 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

5.12 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.37 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.37 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.41 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.75 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.75 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.97 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.4 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.44 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.58 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.89 m/s

Gió

70%

Độ ẩm