Dự báo thời tiết Huyện Như Thanh - Thanh Hóa 20 ngày tới

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

5.04 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

5.04 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.87 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.39 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.39 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.22 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.22 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.58 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.6 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.9 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.43 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.17 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.88 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.24 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.75 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

34 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/32°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.57 m/s

Gió

57%

Độ ẩm

33 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/32°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.08 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.08 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.1 m/s

Gió

75%

Độ ẩm