Dự báo thời tiết Huyện Lang Chánh - Thanh Hóa 20 ngày tới

32 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.32 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.99 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.38 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.38 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.24 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.24 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.92 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.82 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

33 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/32°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.69 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/32°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.69 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.34 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.48 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.44 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.43 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.47 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.55 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.29 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.77 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.88 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.72 m/s

Gió

62%

Độ ẩm