Dự báo thời tiết Huyện Bá Thước - Thanh Hóa 20 ngày tới

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.47 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.09 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.95 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.97 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.34 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.1 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.24 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.98 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.18 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.1 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.02 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.34 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.9 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.69 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.69 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.84 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.68 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.83 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.07 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.82 m/s

Gió

79%

Độ ẩm