Dự báo thời tiết Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên 20 ngày tới

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.85 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.79 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.43 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.46 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.09 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.54 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.76 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.08 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.57 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.18 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.17 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.86 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.16 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.36 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.31 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.3 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.98 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.52 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.54 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.48 m/s

Gió

81%

Độ ẩm