Dự báo thời tiết Sông Công - Thái Nguyên 20 ngày tới

34 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.46 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.06 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

1.86 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

1.31 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

1.45 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.16 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.7 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

1.95 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.58 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.23 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.43 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.7 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.55 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

35 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.48 m/s

Gió

56%

Độ ẩm

34 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.75 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.53 m/s

Gió

51%

Độ ẩm

37 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.64 m/s

Gió

48%

Độ ẩm

36 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

997 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.07 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.01 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.15 m/s

Gió

79%

Độ ẩm