Dự báo thời tiết Phổ Yên - Thái Nguyên theo giờ

 • 8:00 pm T3
  28°
  Cảm giác như 30°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T3
  28.1°
  Cảm giác như 32.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T3
  27.6°
  Cảm giác như 30°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T3
  26.1°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  24.8°
  Cảm giác như 25.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  23.2°
  Cảm giác như 23.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T4
  23.3°
  Cảm giác như 23.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T4
  23.7°
  Cảm giác như 23.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.29 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T4
  23.7°
  Cảm giác như 24°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T4
  23.3°
  Cảm giác như 23.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T4
  23°
  Cảm giác như 24.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T4
  24.6°
  Cảm giác như 24°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T4
  24°
  Cảm giác như 25.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T4
  24.9°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T4
  25°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T4
  26°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T4
  26.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T4
  29.6°
  Cảm giác như 33.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 33°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T4
  29.3°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T4
  28.8°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T4
  27.8°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  25°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  25.2°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  24.6°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  24.5°
  Cảm giác như 25.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 25.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T5
  24.7°
  Cảm giác như 25.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T5
  24.2°
  Cảm giác như 25.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T5
  24.8°
  Cảm giác như 25.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T5
  24.6°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  24.2°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  24.6°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  26.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  27.2°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  28.5°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 pm T5
  30.9°
  Cảm giác như 36.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 pm T5
  31.6°
  Cảm giác như 38.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 pm T5
  33.3°
  Cảm giác như 40.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 40.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  32.4°
  Cảm giác như 39.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T5
  27.4°
  Cảm giác như 32.2°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T5
  26.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   4.01 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  26.7°
  Cảm giác như 27°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Phổ Yên - Thái Nguyên trong 12h tới