Dự báo thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình 20 ngày tới

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.8 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.29 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.46 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.3 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.85 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.86 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.82 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.85 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

5.48 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

5.33 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.28 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.37 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.55 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.27 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.08 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.41 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.77 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.63 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

33 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.06 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.47 m/s

Gió

71%

Độ ẩm