Dự báo thời tiết Huyện Vũ Thư - Thái Bình 20 ngày tới

32 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.61 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

4.61 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

4.78 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

4.78 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.85 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

5.03 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.75 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.53 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.15 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

34 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/32°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.15 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

33 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.79 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.85 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.96 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.28 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.85 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.31 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.5 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.85 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.98 m/s

Gió

66%

Độ ẩm