Dự báo thời tiết Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 20 ngày tới

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

5.32 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

5.18 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.95 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.5 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.73 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

4.31 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

4.54 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.99 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.65 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.81 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

5.04 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.52 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

30 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.38 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.5 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.98 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.81 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

34 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.12 m/s

Gió

57%

Độ ẩm

34 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/32°

Sáng/tối

997 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.86 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

33 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/32°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.67 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.75 m/s

Gió

72%

Độ ẩm