Dự báo thời tiết Huyện Tân Biên - Tây Ninh 20 ngày tới

34 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.13 m/s

Gió

53%

Độ ẩm

34 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.13 m/s

Gió

56%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.06 m/s

Gió

54%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.49 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.84 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.33 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

1.94 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.29 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.29 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

1.74 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.46 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2.05 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2.87 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2.44 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.28 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.36 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

26 °/24 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.99 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

26 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.11 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.85 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.86 m/s

Gió

77%

Độ ẩm