Dự báo thời tiết Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh 20 ngày tới

27 °/25 °

Ngày/đêm

27 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.37 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.27 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

3 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.88 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

1.99 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.82 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.5 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.62 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.52 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.31 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.22 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2.6 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

3.07 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

3.11 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.7 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.21 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

1.79 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

2.89 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

32 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

2.5 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

2.05 m/s

Gió

56%

Độ ẩm