Dự báo thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La 20 ngày tới

29 °/25 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.75 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.34 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.42 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

32 °/24 °

Ngày/đêm

23 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.78 m/s

Gió

54%

Độ ẩm

29 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.8 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.63 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

27 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.42 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

27 °/24 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.86 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.49 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.13 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

25 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.12 m/s

Gió

98%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.63 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.86 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.4 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

27 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

1.39 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

1.72 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

30 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

2.66 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

32 °/24 °

Ngày/đêm

23 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

2.47 m/s

Gió

51%

Độ ẩm

31 °/24 °

Ngày/đêm

23 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

1.95 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

29 °/24 °

Ngày/đêm

23 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

1.45 m/s

Gió

76%

Độ ẩm