Dự báo thời tiết Huyện Yên Châu - Sơn La 20 ngày tới

30 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.86 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.77 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.45 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

31 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.08 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

30 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.19 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.71 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.71 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

23 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.35 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

30 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.86 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.77 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.26 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.03 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

27 °/24 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.73 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.34 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

1.17 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

29 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

1.34 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

32 °/24 °

Ngày/đêm

23 °/26°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

1.49 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

35 °/24 °

Ngày/đêm

23 °/26°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

1.61 m/s

Gió

49%

Độ ẩm

34 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

1.75 m/s

Gió

51%

Độ ẩm

29 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

1.85 m/s

Gió

81%

Độ ẩm