Dự báo thời tiết Huyện Vân Hồ - Sơn La 20 ngày tới

27 °/23 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.19 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

29 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.45 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

25 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.43 m/s

Gió

97%

Độ ẩm

25 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.37 m/s

Gió

98%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.41 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.13 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.17 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

33 °/23 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.97 m/s

Gió

51%

Độ ẩm

31 °/24 °

Ngày/đêm

23 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.18 m/s

Gió

55%

Độ ẩm

31 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.06 m/s

Gió

53%

Độ ẩm

32 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.64 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

30 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.27 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.38 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

1.5 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

31 °/24 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

1.64 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.17 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.17 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.71 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.02 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

2.5 m/s

Gió

85%

Độ ẩm