Dự báo thời tiết Huyện Mộc Châu - Sơn La 20 ngày tới

29 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.49 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

31 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.76 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

26 °/24 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.12 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

25 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.89 m/s

Gió

98%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/25°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.85 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

23 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.48 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

30 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.91 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

30 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.33 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

33 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.98 m/s

Gió

57%

Độ ẩm

29 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.53 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.49 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.32 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.84 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

33 °/24 °

Ngày/đêm

23 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.12 m/s

Gió

50%

Độ ẩm

34 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.53 m/s

Gió

44%

Độ ẩm

34 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.14 m/s

Gió

46%

Độ ẩm

34 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/27°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

1.54 m/s

Gió

55%

Độ ẩm

32 °/25 °

Ngày/đêm

24 °/27°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

1.69 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

1.65 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

26 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.81 m/s

Gió

95%

Độ ẩm