Dự báo thời tiết Thị xã Ngã Năm - Sóc Trăng 20 ngày tới

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

8.01 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

8.92 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

8.59 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

6.55 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.76 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

3.86 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

2.95 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

3.56 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.01 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.29 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

6.03 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

7.05 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

7.89 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

7.51 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

7.45 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

7.19 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

5.92 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

5.3 m/s

Gió

83%

Độ ẩm