Dự báo thời tiết Thành Phố Sóc Trăng - Sóc Trăng 20 ngày tới

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.87 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5.91 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5.73 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5.47 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5.32 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5.06 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5.33 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

6.53 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

6.98 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

6.93 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

6.93 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

7.37 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

7.41 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

8.58 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

7.81 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

27 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

8.46 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

27 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

9.38 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

7.02 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.67 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.43 m/s

Gió

78%

Độ ẩm