Dự báo thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị 20 ngày tới

35 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.16 m/s

Gió

55%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.46 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.86 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/31°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.21 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.31 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.07 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.03 m/s

Gió

56%

Độ ẩm

36 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.95 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.26 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.59 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.37 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.73 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.5 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.67 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.82 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.15 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.23 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.74 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.01 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.25 m/s

Gió

67%

Độ ẩm