Dự báo thời tiết Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị 20 ngày tới

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.54 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.5 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.19 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.35 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.35 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.23 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.19 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.74 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.16 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.57 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.86 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.02 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.34 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.95 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.53 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.77 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.23 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.25 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.69 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.99 m/s

Gió

72%

Độ ẩm