Dự báo thời tiết Quảng Yên - Quảng Ninh theo giờ

 • 8:00 pm T4
  25.2°
  Cảm giác như 25.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  25.8°
  Cảm giác như 25.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.23 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  25.7°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  25.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 25.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 25.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  26.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  28.8°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  30.4°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T5
  30.6°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  31.7°
  Cảm giác như 34.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T5
  32°
  Cảm giác như 35.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.86 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T5
  31.1°
  Cảm giác như 34.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T5
  30.2°
  Cảm giác như 33.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T5
  29.5°
  Cảm giác như 32.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 31°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T5
  27.1°
  Cảm giác như 27.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T5
  26.3°
  Cảm giác như 27.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T5
  25°
  Cảm giác như 25.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T5
  24.9°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T5
  24.5°
  Cảm giác như 25.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 25.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  24.2°
  Cảm giác như 25.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  24.6°
  Cảm giác như 25.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  24.3°
  Cảm giác như 25.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  24.3°
  Cảm giác như 25.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 31°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 30.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T6
  28°
  Cảm giác như 30.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T6
  28°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  29.6°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  30.8°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  30.7°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T6
  29.5°
  Cảm giác như 33.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T6
  27.1°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T6
  26.2°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Quảng Yên - Quảng Ninh trong 12h tới