Dự báo thời tiết Huyện Hải Hà - Quảng Ninh 20 ngày tới

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:08 am

Mặt trời mọc

5.02 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:08 am

Mặt trời mọc

5.94 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:09 am

Mặt trời mọc

6.15 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:09 am

Mặt trời mọc

6.15 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:09 am

Mặt trời mọc

6.03 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:09 am

Mặt trời mọc

6.02 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:09 am

Mặt trời mọc

5.66 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

5.48 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

5.15 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

5.04 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

4.21 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

3.17 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

3.9 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

4.58 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

4.55 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

5.3 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

4.88 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

4.6 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

4.64 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

5.48 m/s

Gió

85%

Độ ẩm