Dự báo thời tiết Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh 20 ngày tới

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:08 am

Mặt trời mọc

5.88 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:08 am

Mặt trời mọc

6.05 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:08 am

Mặt trời mọc

5.81 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:08 am

Mặt trời mọc

5.13 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:08 am

Mặt trời mọc

4.33 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:08 am

Mặt trời mọc

4.48 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:09 am

Mặt trời mọc

4.97 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:09 am

Mặt trời mọc

5.66 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:09 am

Mặt trời mọc

5.03 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:09 am

Mặt trời mọc

5.78 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:09 am

Mặt trời mọc

5.85 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

5.85 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

5.06 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

3.24 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

3.18 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

3.23 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.55 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

4.03 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

997 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

4.21 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

3.68 m/s

Gió

78%

Độ ẩm