Dự báo thời tiết Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 20 ngày tới

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:09 am

Mặt trời mọc

5.46 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:09 am

Mặt trời mọc

4.44 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

2.71 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

3.17 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

3 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

2.82 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

5 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

5.91 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

5.98 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

5.98 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

5.39 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

5.9 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

4.8 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

4.49 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

4.49 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

3.66 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.61 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.98 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.23 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.32 m/s

Gió

83%

Độ ẩm